Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Tweevoud Relatie- en Gezinstherapie

Begrippen

 • Cliënt: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.
 • Behandeling : de door de zorgaanbieder aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van client welke binnen het opleidingsgebied liggen van de zorgaanbieder.
 • Zorgaanbieder: Tweevoud Relatie- en Gezinstherapie/ Tineke Stek
 • Beroepsvereniging: NVPA ingeschreven in het KvK onder nummer 40258092 en gevestigd op Losplaats 14B in Uden en NVRG ingeschreven in het KvK onder nummer 40625320 en gevestigd op W.G. Plein 209, 1054 NJ in Amsterdam.
 • Koepel : RBCZ ingeschreven in het KvK onder nummer 20106057 en gevestigd aan de Kloosterstraat 282, 4701 KS in Roosendaal. RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.

  Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Tweevoud Relatie- en Gezinstherapie uit te voeren opdrachten.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Tweevoud Relatie- en Gezinstherapie slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 Zorgaanbieder

 • Tweevoud Relatie- en Gezinstherapie is lid van de Beroepsverenigingen NVPA en NVRG. Deze vereniging is aangesloten bij de koepel RBCZ. Informatie over deze beroepsvereniging en over de koepel kunt u vinden op www.tweevoudrelatietherapie.nl en op nvpa.org, www.nvrg.nl en op www.rbcz.nu
 • Tweevoud Relatie- en Gezinstherapie handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van het NVPA. Deze kunt u vinden op nvpa.org

Behandeling

 • De behandeling start met uw schriftelijke toestemming met een intakegesprek van 1 uur. Wanneer er vervolg wordt gegeven na de intake wordt een behandelovereenkomst samen met u opgesteld. Het behandelplan zal mondeling worden toegelicht. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, de geldende werkafspraken en besproken werkwijze.
 • De sessies duren 1 uur en een kwartier en vinden met een zekere regelmaat plaats, de frequentie wordt in overleg bepaald. U hebt daar grote zeggenschap.
 • U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij Tweevoud Relatie- en Gezinstherapie terecht. Indien u dat wenst, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal Tweevoud Relatie- en Gezinstherapie u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
 • De zorgverlener van Tweevoud Relatie- en Gezinstherapie werkt als vrijgevestigde.
 • Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte of overlijden van de therapeut wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet. Tweevoud Relatie- en Gezinstherapie werkt met 2 waarnemers die indien gewenst de behandeling met u kunnen voortzetten.

Betaling

 • De kosten per therapiesessie bedragen € 150 euro per 5 kwartier. De intake is gratis. Voor een overzicht van tarieven kijk op www.tweevoudrelatietherapie.nl.
 • De factuur betaalt u per bankoverschrijving. De factuur krijgt u binnen uiterlijk twee weken toegestuurd per mail. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 • Betalingen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. Mocht betaling ondanks herinneringen uitblijven dan kan een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen in dat geval aan u worden doorberekend.
 • Tweevoud Relatie- en Gezinstherapie is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van beroepsvereniging NVPA en is aangesloten bij de koepel RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis.

Annulering

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. Mijn verzoek is om dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering worden de kosten voor de sessie mogelijk toch in rekening gebracht. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Annulering geeft u per voorkeur per e-mail

Dossiervoering

 • De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportage op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laaste contactmoment wordt het dossier vernietigd.
 • De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van RBCZ en NVPA. Deze zijn op te vragen bij de zorgverlener.

Klachten en Geschillen

 • Elke zorgverlener valt met ingang van 1 januari 2017 onder de Wet kwaliteit klachtengeschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
 • Ik doe mijn uiterste best alle cliënten zo goed mogelijk te helpen. Ik heb continue intervisie, supervisie en scholing om op mezelf te reflecteren en mijzelf als therapeut te blijven ontwikkelen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met mij als therapeut, dan kunt u dat altijd met mij bespreken. Mocht dat in uw beleving onvoldoende baten, dan ben ik via mijn beroepsverenigingen NVRG en NVPA aangesloten bij het SCAG. U kunt zich tot hen richten voor gratis en onafhankelijke klachtenafhandeling. Tweevoud Relatie- en Gezinstherapie voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De klachtenfunctionaris is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van het NVPA en de geschillencommissie.
 • De geschillencommissie voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Ik ben aangesloten bij het SCAG.
 • Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.
 • WGBO : In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

Aansprakelijkheid

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.
 • Tweevoud Relatie- en Gezinstherapie is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Tweevoud Relatie- en Gezinstherapie
 • Tweevoud Relatie- en Gezinstherapie heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Tweevoud Relatie- en Gezinstherapie tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering van de verzekeraar.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

 • De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

 AVG

 • Tweevoud Relatie- en Gezinstherapie houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u in de privacyverklaring op www.tweevoudrelatietherapie.nl meer informatie vinden.

Toepasselijk recht

 • Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter.

 

 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit concept.