Gezinstherapie - Hoe werkt het

Gezinstherapie - Hoe werkt het

 

De grondbeginselen van hechtingsgerichte therapie voor gezinnen zijn:

 • De aanmeldklacht is geen ziekte of stoornis, maar veel vaker een aanpassing aan bepaalde ontregelingen of onbalans in iemands leven.
 • Teleurstellingen, pijn en zorgen zijn samen beter te dragen dan in je eentje
 • Gezinsbanden verbeteren en de veerkracht wordt bevorderd
 • Herstellen van vertrouwen in elkaar én jezelf
 • Elkaar van binnenuit beter gaan begrijpen
 • Ouders helpen om emotioneel weer (beter) beschikbaar te zijn voor hun kinderen

Hechtingsgerichte gezinstherapie is maatwerk. Toch kent het op hoofdlijnen een vaak vaste structuur:

 

0. De intake

De intake is met het hele gezin. Het doel van de vrijblijvende intake is om te kijken of jullie een klik voelen met mij als therapeut, om te kijken wat er speelt en wat jullie hulpvraag is en ook om stil te staan welke krachten jullie hebben waar we op kunnen bouwen

Fase 1: De escalatiefase

In deze fase leren jullie begrijpen hoe het negatieve interactiepatroon in jullie gezin eruit ziet. Jullie leren je eigen rol kennen en welke invloed jullie op elkaar hebben. Er is ook aandacht voor de impact die het gezinspatroon heeft op de relatie van de ouders. Daarom zijn er in deze fase ook vaak gesprekken met alleen de ouders.

Fase 2: De fase van verandering

Tijdens deze fase leren jullie er op een manier voor de kinderen te zijn dat ze opener durven te worden en met jullie durven te gaan delen wat er diep van binnen bij hen gebeurt en wat ze van jullie nodig hebben. Dit is een bijzondere en vaak emotionele fase, die het begin is van een positieve spiraal van meer onderling verbinding. Soms hebben ouders eigen of onderlinge thema’s uit te werken voordat ze er op deze nieuwe manier voor hun kind kunnen zijn. In dat geval voegen we een stuk therapie voor de relatie of de ouder in kwestie toe. Er ontstaat meer verbinding, veiligheid en rust in het gezin.

Fase 3: De bestendigingsfase

De nadruk ligt in deze fase op het vasthouden en verder uitbouwen van de nieuwe manier van reageren. Jullie zijn zo ver dat er steeds meer onderling vertrouwen ontstaat. De basis wordt steviger. En vallen jullie terug in het oude patroon, dan wordt er even een stap terug gedaan naar fase één en twee. Jullie kunnen als gezin sneller herstellen van moeilijke momenten en er ontstaat steeds meer ruimte voor ontspanning en de gewone dingen die horen bij de ontwikkelingsfase van de kinderen. De frequentie van de afspraken wordt afgebouwd tot jullie genoeg vertrouwen hebben om zelf verder te gaan.

Ik ben aangesloten bij twee beroepsverenigingen (NVRG: Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapeuten en het NVPA: de beroepsvereniging voor gespecialiseerd psychosociaal therapeuten) en bij koepelvereniging RBCZ en werk volgens een beroepsethische gedragscode. Dit betekent ook dat wanneer ik tijdens de eerste gesprekken vermoed dat een van jullie gebaat is bij meer gespecialiseerde hulp, ik dit met je zal bespreken. Ik zal dan ook helpen bij het vinden van een goede plek/behandelaar die bij jou/jullie past.

Klachten
Elke zorgverlener valt met ingang van 1 januari 2017 onder de Wet kwaliteit klachtengeschillen zorg (Wkkgz).
Ik doe mijn uiterste best alle cliënten zo goed mogelijk te helpen. Ik heb continue intervisie, supervisie en scholing om op mezelf te reflecteren en mijzelf als therapeut te blijven ontwikkelen. Mochten jullie onverhoopt niet tevreden zijn met mij als therapeut, dan kun je dat altijd met mij bespreken. Mocht dat in jullie beleving onvoldoende baten, dan ben ik via mijn beroepsverenigingen NVRG en NVPA aangesloten bij het SCAG. Je kunt je tot hen richten voor gratis en onafhankelijke klachtenafhandeling.

Minder validen
Mijn praktijk is gelegen in een mooi oud pand in het centrum van Den Bosch, maar beschikt helaas niet over een lift. Mijn praktijk is daarom moeilijk toegankelijk voor minder validen. Omdat ik ook graag ondersteunend wil zijn aan clienten die minder valide zijn, bied ik deze clienten graag de mogelijkheid voor relatietherapiesessies bij jullie thuis of op een andere goed toegankelijke plek. Neem gerust contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Informatie en toestemming bij kinderen en jongeren
Om goede beslissingen te kunnen nemen over een behandeling is het belangrijk dat ouders en kinderen goede informatie krijgen. Conform de WGBO bepaalt de behandelaar wie recht heeft op informatie en wie toestemming moet geven voor behandeling. Dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind of de jongere:

 • Kinderen tot 12 jaar
  De ouders krijgen volledige informatie. Op basis daarvan kunnen zij beslissingen nemen over de behandeling van hun kind. Ook krijgt het kind altijd op een duidelijke en begrijpelijke manier uitleg.
 • Kinderen van 12 tot 16 jaar
  Zowel het kind als de ouders hebben recht op informatie. Beiden moeten toestemming geven voor behandeling.
 • Jongeren vanaf 16 jaar
  Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelfstandig beslissen over de behandeling. De jongere heeft daarbij recht op informatie en geeft zelf toestemming. De toestemming van de ouders is niet meer nodig.

Toestemmingsverklaring gescheiden ouders
Als je als ouders gescheiden bent en je beiden gezag hebt over een kind dat jonger is dan 16 jaar, dan kan de hulpverlening starten wanneer beide ouders daar toestemming voor geven. Dit is wettelijk vastgelegd en ik zal hier nooit een uitzondering in maken.

Meldcode
Vanaf 1 juli 2013 is de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. De wet stelt het gebruik van de meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat je als professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Doel van de wet is niet het melden maar hulp op gang krijgen. 

 

"The kids who need the most love, will ask for it in the most unloving ways"